Zajímavý

Kolik dní je záruka na boty?

1. Spotřebitel má právo uplatnit požadavky stanovené v § 18 tohoto zákona vůči prodávajícímu (výrobci, oprávněné organizaci nebo oprávněné fyzické osobě podnikateli, dovozci) v souvislosti s vadami zboží, pokud budou zjištěny v záruční době popř. skladovatelnost.

U zboží, u kterého nebyla stanovena záruka ani doba spotřeby, má spotřebitel právo uplatnit tyto nároky, pokud vady zboží zjistí v přiměřené době, nejpozději však do dvou let ode dne jejich předání spotřebiteli. , pokud zákon nebo smlouva nestanoví delší lhůty.

Informace o změnách:

Federální zákon č. 21-FZ ze dne 2004. prosince 171 změnil odstavec 2

2. Záruční doba zboží, jakož i doba jeho servisu se počítá ode dne předání zboží spotřebiteli, nestanoví-li smlouva jinak. Není-li možné určit den převodu, počítají se tyto lhůty od data výroby zboží.

U sezónního zboží (obuv, oděvy a další) se tato období počítají od okamžiku začátku příslušné sezóny, jejíž začátek určují jednotlivé subjekty Ruské federace na základě klimatických podmínek Ruské federace. umístění spotřebitelů.

Při prodeji zboží formou vzorků, poštou, jakož i v případech, kdy se okamžik uzavření kupní smlouvy a okamžik předání zboží spotřebiteli neshodují, se tyto lhůty počítají ode dne dodání zboží. spotřebiteli. Pokud je spotřebitel v důsledku okolností, které závisí na prodávajícím, zbaven možnosti výrobek užívat (zejména výrobek vyžaduje zvláštní instalaci, zapojení nebo montáž, má vady), neběží záruční doba do doby, než prodávající odstraní takové okolnosti. Pokud nelze určit den dodání, instalace, připojení, montáže zboží, odstranění okolností závislých na prodávajícím, pro které spotřebitel nemůže zboží užívat k určenému účelu, počítají se tyto lhůty ode dne uzavření kupní smlouvy.

Zajímavé:  Jak nasadit mačky na boty.

Doba použitelnosti zboží je určena dobou počítanou ode dne výroby zboží, po kterou je vhodné k použití, nebo datem, před kterým je zboží vhodné k použití.

Doba trvanlivosti zboží musí odpovídat závazným požadavkům na bezpečnost zboží.

Informace o změnách:

Federální zákon č. 17-FZ ze dne 1999. prosince 212 změnil odstavec 3

3. Záruční doby mohou být stanoveny pro součásti a součásti hlavního produktu. Záruční doby na komponenty a komponenty se počítají stejným způsobem jako záruční doba na hlavní produkt.

Záruční doby na součásti a součásti zboží se považují za stejné jako záruční doba na hlavní produkt, pokud smlouva nestanoví jinak. V případě, že je pro dílčí výrobek a nedílnou součást výrobku ve smlouvě stanovena záruční doba kratší, než je záruční doba hlavního výrobku, má spotřebitel právo uplatnit nároky z vad součásti výrobek a součást výrobku, pokud jsou objeveny v záruční době u hlavního výrobku, nestanoví-li smlouva jinak.

Má-li dílčí výrobek záruční dobu delší, než je záruční doba hlavního výrobku, má spotřebitel právo uplatnit nároky z vad výrobku za předpokladu, že vady dílčího výrobku budou zjištěny v záruční době tohoto výrobku. , a to bez ohledu na uplynutí záruční doby na hlavní produkt.

4. Na podmínky uvedené v tomto článku je spotřebitel upozorněn v informacích o produktu poskytovaných spotřebiteli v souladu s článkem 10 tohoto zákona.

Informace o změnách:

Federální zákon ze dne 17. prosince 1999 N 212-FZ přidal do článku 19 ustanovení 5

5. V případech, kdy je záruční doba stanovená smlouvou kratší než dva roky a vady zboží zjistí spotřebitel až po uplynutí záruční doby, avšak do dvou let, má spotřebitel právo předložit prodávající (výrobce) s požadavky podle § 18 tohoto zákona, pokud prokáže, že vady zboží vznikly před jeho předáním spotřebiteli nebo z důvodů, které nastaly před tímto okamžikem.

Zajímavé:  Jak odstranit boty z drátů.

Informace o změnách:

Federální zákon ze dne 21. prosince 2004 N 171-FZ, odstavec 6 je uveden v novém vydání

6. V případě zjištění podstatných vad zboží má spotřebitel právo předložit výrobci (oprávněné organizaci nebo oprávněnému fyzickému podnikateli, dovozci) požadavek na bezplatné odstranění těchto vad, pokud prokáže, že vznikly. před předáním zboží spotřebiteli nebo z důvodů, které nastaly před tímto okamžikem. Uvedený požadavek lze uplatnit, pokud jsou vady zboží zjištěny po dvou letech ode dne předání zboží spotřebiteli, během životnosti stanovené u zboží nebo do deseti let ode dne předání zboží spotřebiteli v případě neprovedení životnosti. Není-li stanovený požadavek splněn do dvaceti dnů ode dne jeho předložení spotřebitelem nebo je-li jím zjištěná vada zboží neopravitelná, má spotřebitel dle své volby právo předložit výrobci (pověřené organizaci popř. oprávněný podnikající fyzická osoba, dovozce) jiné náležitosti stanovené v § 3 odst. 18 tohoto zákona nebo vrátit zboží výrobci (oprávněné organizaci nebo oprávněnému fyzickému podnikateli, dovozci) a požadovat vrácení zaplacené částky.

Práva spotřebitele při zjištění vad produktu Článek 20. >>
Odstranění vad výrobku výrobcem (prodejcem, oprávněnou organizací nebo oprávněným samostatným podnikatelem.
Obsah
Zákon o ochraně spotřebitele“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button